Chữ ký số từ xa dành cho Doanh nghiệp
(Áp dụng từ ngày 01/01/2024 cho Khách hàng đăng ký mới)
Dịch vụ Giá thuê bao chữ ký số
01 năm 02 năm 03 năm
  Chữ ký số từ xa
 • Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải quan điện tử, BHXH điện tử
 • Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản
 • Ngân hàng, Chứng khoán điện tử...
1.227.273 VNĐ 2.227.273 VNĐ 2.863.636 VNĐ
VAT (10%) 122.727 VNĐ 222.727 VNĐ 286.364 VNĐ
Tổng thanh toán 1.350.000 VNĐ 2.450.000 VNĐ 3.150.000 VNĐ
Chữ ký số từ xa dành cho Cá nhân
(Áp dụng từ ngày 01/01/2024 cho Khách hàng đăng ký mới)
Dịch vụ Giá thuê bao chữ ký số
01 năm 02 năm 03 năm
  Chữ ký số từ xa
 • Ký chứng từ trên dịch vụ công
136.364 VNĐ 245.455 VNĐ 345.455 VNĐ
VAT (10%) 13.636 VNĐ 24.545 VNĐ 34.545 VNĐ
Tổng thanh toán 150.000 VNĐ 270.000 VNĐ 380.000 VNĐ
Chữ ký số từ xa dành cho Cá nhân thuộc Doanh nghiệp
(Áp dụng từ ngày 01/01/2024 cho Khách hàng đăng ký mới)
Dịch vụ Giá thuê bao chữ ký số
01 năm 02 năm 03 năm
  Chữ ký số từ xa
 • Ký chứng từ trên dịch vụ công và các dịch vụ khác
363.636 VNĐ 654.545 VNĐ 909.091 VNĐ
VAT (10%) 36.364 VNĐ 65.455 VNĐ 90.909 VNĐ
Tổng thanh toán 400.000 VNĐ 720.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
Chữ ký số từ xa dành cho Doanh nghiệp
Chữ ký số
  Chữ ký số từ xa
 • Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải quan điện tử, BHXH điện tử
 • Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản
 • Ngân hàng, Chứng khoán điện tử...
01 năm - 1.227.273 VNĐ
02 năm - 2.227.273 VNĐ
03 năm - 2.863.636 VNĐ
VAT (10%)
01 năm - 122.727 VNĐ
02 năm - 222.727 VNĐ
03 năm - 286.364 VNĐ
Tổng thanh toán
01 năm - 1.350.000 VNĐ
02 năm - 2.450.000 VNĐ
03 năm - 3.150.000 VNĐ
Chữ ký số từ xa dành cho Cá nhân
Chữ ký số
  Chữ ký số từ xa
 • Ký chứng từ trên dịch vụ công
01 năm - 136.364 VNĐ
02 năm - 245.455 VNĐ
03 năm - 345.455 VNĐ
VAT (10%)
01 năm - 13.636 VNĐ
02 năm - 24.545 VNĐ
03 năm - 34.545 VNĐ
Tổng thanh toán
01 năm - 150.000 VNĐ
02 năm - 270.000 VNĐ
03 năm - 380.000 VNĐ
Chữ ký số từ xa dành cho Cá nhân thuộc Doanh nghiệp
Chữ ký số
  Chữ ký số từ xa
 • Ký chứng từ trên dịch vụ công và các dịch vụ khác
01 năm - 363.636 VNĐ
02 năm - 654.545 VNĐ
03 năm - 909.09 VNĐ
VAT (10%)
01 năm - 36.364 VNĐ
02 năm - 65.455 VNĐ
03 năm - 90.909 VNĐ
Tổng thanh toán
01 năm - 400.000 VNĐ
02 năm - 720.000 VNĐ
03 năm - 1.000.000 VNĐ
Call Now Button